PAINTINGS 3


the messenger

serie

OIL ON CANVAS

2015

Jack Donovan


ACEPHALE

The Headless Monster of “Modern” Masculinity

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist André Masson, George Bataille envisioned the Acéphale, pictured above. The Acéphale was a headless monster who symbolized man’s rejection of hierarchy and God and his escape from the boredom of civilization into a life lost to the pursuit of fascination. Bataille was determined to bring about his leaderless, communal, ecstatic age of chaos through a sacred conjuration, and to this end he formed a secret society. As the tale goes, members of the Acéphale Society performed clandestine rituals — one notably celebrating the decapitation of Louis XVI. However, the true conjuration sacrée required a human sacrifice. To bring about a new age of the crowd, of survivors held “in the grip of a corpse,” someone needed to become the Acéphale. Someone needed to lose his head.

It never happened.

But it may as well have, because modern man has truly lost his head.

Modern man has the body of a Man. He has manly strength, sinew, reflexes, and appetites. But he lacks direction, purpose, an ideal. He lacks virtus — manly virtue. Modern man, like any freshly beheaded corpse, twitches and thrashes about destructively without his head to guide him. I cannot help but see this, and in observing this gruesome, sloppy spectacle I stand aghast alongside feminists and other “modernizers” of masculinity. However, I know that while headless, modern man is a monster — a beast — it is idealized, fully embodied, and focused that Man is most fearsome and awe inspiring. Modern man flails about because he is ultimately impotent. Traditional Man is terrifyingly potent.

Masculinity has always changed. Men have been writing and speaking and arguing about what makes a man throughout history. As the particulars of a society change, the prevailing model of masculinity becomes more nuanced or more brutal according to need.

When men helmed Western civilization, they maintained a smooth continuity through changing times because they knew themselves. They knew what men were, they knew what men could — and could not — become. They knew what stirred their own souls, they knew how to speak to each other and reach common ground. They knew the kinds of ideas that would take their own hearts and move them into battle with swords or muskets, in animal skins or sharp uniforms. They knew that in peacetime men could not be ruled by fear alone, that masculine ideals and codes of honor would reveal both the stronger and the nobler aspects of a man even when he was not being watched. Men were able to carve a hard jaw, a stern brow and a proud, noble chin for mankind because they knew themselves. They knew how to shape a head that fit the body of a Man. Embodied Man had a rich and sustaining bloodline; he lived and thrived in the context of history and Tradition.

“Modern,” headless man has no life-sustaining bloodline. Women and men with counter-masculine, alien, anti-Western agendas have successfully severed him from his history of heroes, ideals, and the world of masculine Tradition. Traditional Man is their fearsome enemy, the agent of their supposed oppression and the Man to blame for all violence and what they call injustice. Their project is one of ressentiment –to cast the heroic Traditional man as the ultimate villain, and to ennoble their own set of “virtues” as the ideal.

(T)he problem with the other origin of the “good,” of the good man, as the person of ressentiment has thought it out for himself, demands some conclusion. It is not surprising that the lambs should bear a grudge against the great birds of prey, but that is no reason for blaming the great birds of prey for taking the little lambs. And when the lambs say among themselves, “These birds of prey are evil, and he who least resembles a bird of prey, who is rather its opposite, a lamb,–should he not be good?” then there is nothing to carp with in this ideal’s establishment, though the birds of prey may regard it a little mockingly, and maybe say to themselves, “We bear no grudge against them, these good lambs, we even love them: nothing is tastier than a tender lamb.”— Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality

Het hoofdeloze Monster van de "moderne" Mannelijkheid


In 1936, tijdens een verblijf in het kustplaatsje Tossa de Mar met kunstenaar André Masson, zag George Bataille  de Acéphale zoals hierboven afgebeeld.

De Acéphale was een  monster zonder hoofd die de   hiërarchie en de aanwezigheid van  God afwees  en poogde te ontsnappen uit de verveling van de beschaving gesymboliseerd in een leven verloren aan het nastreven van fascinatie.

Bataille was overtuigd over zijn leiderschap en wou  gemeenschappelijke, extatische bevindingen van chaos tot stand  brengen door middel van  heilige bezweringen, en daartoe vormde hij een geheim genootschap.

Zoals het verhaal gaat, voerden leden van de Acéphale Society  clandestiene rituelen uit - één met name het vieren van de onthoofding van Lodewijk XVI. Echter, de echte heilige bezwering vereistte een menselijk slachtoffer. Om te zorgen voor een nieuw tijdperk van de massa,moesten de  overlevenden  "in de greep van een lijk,"gehouden worden. Iemand was nodig  om de Acéphale te worden. Iemand was nodig had om zijn hoofd te verliezen.


Zover is het nooit gekomen.


Maar het kon net zo goed, omdat de moderne mens echt zijn hoofd heeft verloren.


De moderne mens heeft het lichaam van een man. Hij heeft mannelijke kracht, pezen, reflexen, en eetlust. Maar hij mist richting, het doel, een ideaal. Hij mist Virtus - mannelijke deugd. De moderne mens, zoals ieder vers onthoofd lijk, trekt samen en handelt  destructief zonder zijn hoofd om hem te begeleiden. Ik kan het niet helpen, maar dit zien, en het observeren van dit gruwelijke, slordig schouwspel dan sta ik verbijsterd naast feministen en andere "vernieuwers" van mannelijkheid. Maar ik weet dat,  zonder hoofd, de moderne mens  een monster is - een beest - het wordt geïdealiseerd en gericht tot dat de mens het meest angstaanjagende en ontzagwekkend wezen is. De moderne mens is impotent , want hij is uiteindelijk machteloos. De  traditionele mens is angstaanjagend krachtig.

Mannelijkheid is altijd veranderd. Mannen schrijven en spreken en debatteren over wat hem tot een man maakt in de geschiedenis. Als de gegevens van een maatschappij  veranderen, dan wordt ook het  heersende model van mannelijkheid  genuanceerder of brutaler naar gelang de behoefte.

Wanneer de mensen de westerse beschaving  besturen, onderhouden ze een vlotte continuïteit door de veranderende tijden, omdat ze zelf wisten. Ze wisten wat mannen waren, ze wisten wat mannen konden - en  niet- konden worden. Ze wisten wat  hun eigen ziel roerde, ze wisten hoe ze met elkaar moesten spreken om iets te bereiken in gemeenschappelijke gronden. Ze wisten  ideeën te behartigen en gingen  de strijd aan met zwaarden of geweren, in dierenhuiden of scherpe uniformen. Ze wisten dat in vredestijd mannen  niet worden geregeerd door angst alleen, dat mannelijke idealen en codes van eer zich openbaren in zowel de sterkere en de edeler aspecten van een man, zelfs als hij niet in de gaten gehoudenwordt. Mannen waren in staat om een ​​harde kaak, een streng voorhoofd en een trotse, nobele kin te tonen voor de mensheid, omdat ze zelf wisten. Ze wisten hoe vorm te geven aan  een hoofd om op het lichaam van een man te passen. De belichaamde man had een rijke en ondersteunde bloedlijn; hij leefde en bloeide in de context van de geschiedenis en traditie.


De "moderne" hoofdeloze man heeft geen levensverlengende bloedlijn. Vrouwen en mannen met tegenstromende mannelijke, vreemde, anti-westerse agenda's hebben zich met succes gescheiden  van hun geschiedenis van helden, idealen, en de wereld van mannelijke Traditie. De Traditionele mens is hun geduchte vijand, de agent van hun veronderstelde onderdrukking en de man van de schuld van alle geweld en wat zij onrecht noemen. Hun project is een van ressentiment -het omwerpen van de heldhaftige Traditionele man als de ultieme slechterik, en om hun eigen set van "deugden" als de ideale te veredelen.


Het probleem met de andere oorsprong van de "goede," de goede man, als de persoon van ressentiment die het heeft bedacht voor zichzelf, vraagt ​​enkele conclusies. Het is niet verwonderlijk dat de lammeren een wrok tegen de grote roofvogels moeten voelen, maar dat is geen reden om de schuld te geven van de grote roofvogels voor het nemen van de lammetjes. En wanneer de lammeren  onder elkaar zeggen: "Deze roofvogels zijn kwaad, en hij die het minst lijkt op een roofvogel, die eerder het tegenovergestelde is, een lam, -zouhij niet goed zijn?" Dan is er niets te bekritiseren  van dit ideaal, hoewel de roofvogels kunnen het een beetje  spottend beschouwen, en misschien zeggen ze tegen zichzelf: "we dragen geen wrok tegen hen, deze goede lammeren, we houden zelfs van ze: niets is lekkerder dan een teder lam."

 

 

- Friedrich Nietzsche, Op de Genealogie van de moraal

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED